Obec Ostrata

Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání, formuláře ke stažení

Žádosti o informace

Osobní podání: na Obecním úřadě v Ostratě, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí v úřední hodiny pondělí a středa od 8:00-11.30 a od 14:00-17:00 hodin

Telefonické podání: pevná linka – 577 914 903

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@ostrata.cz nebo poštou na obecní úřad Ostrata.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Ostrata, Ostrata 23,763 11 Želechovice nad Dřevnicí v úředních hodinách  pondělí a středa od 8:00-11.30 a od 14:00-17:00 hodin

Telefonické podání: pevná linka – 577 914 903

poštou na adresu Obecní úřad Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Elektronicky na e-mail: obec@ostrata.cz 

Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě v Ostratě, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Poštou na Obecním úřadě v Ostratě, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

obecní úřad – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)

krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

I. Pořízení kopií a tisků
a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

formát A4 jednostranný           2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           4,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           4,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           8,00 Kč/A3

 b) černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           3,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           6,00 Kč/A4
             

c) za pořízení skenu nebo fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 včetně úprav      5,00 Kč


d) černobílý a barevný tisk a kopírování v jiném formátu – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele dané služby, kterou bude obec povinna za vyhotovení uhradit.

 II. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)           10,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu)           20,00 Kč

 III. Odeslání informací žadateli

1)      Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené            
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené          
c) jiné          

2)      Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného ceníku České pošty s.p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.

3)      V případě osobního odběru požadované zásilky nebude úhrada nákladů na odeslání požadována. 

IV. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání ve výši 250,00 Kč.,. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. Pokud nastane zvýšení nákladů na vyhledání informací, bude po žadateli požadována záloha.

V. Ostatní ustanovení

1)      Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

2)      Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3)      Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č. 1410558319/0800, vedený u České spořitelny ve Zlíně

Sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce Ostrata dne 23.2.2022

Ve Ostratě dne :   23.2.2022

                                                                ……………………………………………

                                                                                   Arnošt Horák

                                                                                   Starosta obce

Formuláře

další formuláře naleznete pod tímto odkazem: formuláře pro státní správu

Odpověď na žádost o svobodném přístupu k informacím

Další formuláře obce ke stažení