Obec Ostrata

Hasiči

Následující přehled nepostihuje všechny historické události, které byly významné pro SDH Ostrata. Přehled následujících historických událostí je výsledkem badatelské činnosti, kterou jsme museli vykonat při přípravě materiálů pro tuto brožuru. Čerpali jsme z materiálů krajského archívu na Klečůvce, z dochovaných písemných materiálů sboru, zejména kronik, zápisů ze schůzí a vzpomínek starších členů sboru.

1933
Dne 7.května proběhlo v obci požární cvičení. Bylo zahájeno vytroubením signálu v 03:30 h. do pěti minut družstvo vyjelo na místo požáru. Po příjezdu na místo družstvo za tři minuty zahájilo likvidaci požáru. Asi po 30 minutách cvičení s dobrým úspěchem skončilo. Dne 28.května proběhla zábava neb výlet sv. Anny. Čistý zisk z výletu činil z důvodu špatného počasí jen 32,60 Kč. Dne 13.srpna proběhl druhý výlet sv. Anny. Čistý zisk z výletu činil 318,05 Kč.

1934
Dne 7.ledna proběhla taneční zábava. Druh pozvánek byl vybrán ze vzorníku fy Zmatlík a Palička. Objednáno bylo 100 ks. Čistý zisk ze zábavy činil 165,10 Kč. 21.ledna proběhla valná hromada sboru. Pokladní hotovost sboru činila 3 920,72 Kč. Dne 25.února se starosta náčelník Jan Šošolík a jednatel sboru Jan Jakubják zúčastnili župní valné hromady ve Vizovicích. Na výborové schůzi 4.března bylo schváleno založení kroniky sboru. Bylo ujednáno, že kroniku povede bratr náčelník. Dne 27.května proběhla zábava neb výlet sv. Anny. Čistý zisk z výletu činil 313,00 Kč. Dne 30.září se konala inspekční přehlídka sboru. Odbor hasičské samaritské stráže v Ostratě pořádal dne 1.září vinobraní, z něhož daroval sboru čistý zisk 44,50 Kč. Dne 26.prosince bylo sehráno divadlo. Čistý zisk z představení činil 140,70 Kč.
V průběhu roku asistoval sbor u dvou požárů v obci Hrobice a to 3.června a 7.října.

1935
Dne 20.ledna proběhla taneční zábava. Čistý zisk ze zábavy činil 224,20 Kč. 3.února proběhla valná hromada sboru. Bratr řídící byl pověřen vedením hasičské kroniky. Dne 16.června proběhla zábava neb výlet sv. Anny. Čistý zisk z výletu činil 100,60 Kč. V neděli 18.srpna proběhly oslavy 30.výročí založení sboru. Čistý zisk ze slavnosti činil 1 270,25 Kč. Při této příležitosti byl bratru Krátkému za jeho třicetiletou činnost ve sboru diplom čestného uznání.

1936
Dne 19.ledna proběhla valná schůze sboru. Pokladní hotovost činila 4 934,62 Kč.  Tato schůze byla volební. Starostou sboru byl zvolen Jan Šošolík,  náčelníkem Stanislav Jakubják, prvním podnáčelníkem Alois Langr starší, druhým podnáčelníkem Alois Březík starší, bratr řídící vzdělavatelem, Jan Košař četařem samaritské stráže. Za členy výboru byli zvoleni Jan Jakubják mladší, Alois Langr mladší, Rudolf Krajča, František Hoférek a náhradníky byli zvoleni Alois Mahďák a Antonín Stibor. Za četaře stříkačníků byl zvolen Josef Březík a za četaře lezců Antonín Stibor. Účetním dozorcem byli zvoleni Rudolf Halaška a Rudolf Šošolík. Jednatelem  byl zvolen Jan Jakubják, pokladníkem Rudolf Krajča, zbrojířem Alois Langr mladší a náčelnicí sester Marie Vsianská. Na členské schůzi 23.srpna se ze zdravotních důvodů vzdal funkce starosta sboru Jan Šošolík. Na členské schůzi 27.září byl novým starostou sboru zvolen stávající starosta obce bratr Mazal, místostarostou byl zvolen Alois Langr starší.

1937
Dne 10.ledna proběhla valná schůze členů. Pokladní hotovost činila 4 573,02 Kč. Starostou byl zvolen Alois Langr starší, místostarostou František Matula, podnáčelníkem Alois Březík, náhradníky výboru František Mahďák a Josef Velikovský, náčelnicí sester Františka Zapletalová. Dne 20.února proběhla sborová škola pod vedením bratra vzdělavatele. Zúčastnilo se 15 bratrů a 7 sester. Dne 27.února proběhla druhá sborová škola. Zúčastnilo se 12 bratrů a 7 sester. Dne 6.června proběhlo složení členského slibu členů sboru u hasičského skladiště za účasti župního jednatele Juráška a okresního dozorce Dlabaji. Bylo též provedeno poplachové cvičení. Dne 28.listopadu byl za účasti župní náčelnice Františky Malkové založen ženský hasičský sbor při místním sboru v Ostratě.

1938
Dne 30.ledna se konala vlaná schůze sboru. Celková pokladní hotovost činila  6 221,87 Kč. Na schůzi 12.února byl schválen nákup nové stříkačky od firmy Pařík z Napajedel. Nakonec byla stříkačka zakoupena u firmy Sigmund za 10 000,00 Kč. Částku zapůjčil záloženský spolek ve Hvozdné. Na valné hromadě sboru 26.prosince byl starostou zvolen Alois Langr starší, náčelníkem Stanislav Jakubják, prvním podnáčelníkem Alois Březík mladší, druhým podnáčelníkem Josef Hudeček, do výboru byli zvoleni František Mazal, Rudolf Šošolík, Jan Jakubják, František Matula, Antonín Stibor, Alois Langr mladší, četařem samarity František Mahďák, četařem stříkačníků Libor Krátký, četařem lezců František Matula, revizory účtů František Langr a František Matula, náčelnicí ženského sboru Emílie Langrová, první podnáčelnicí Rudolfína Krátká a druhou podnáčelnicí Marie Jakubjáková.

1939
Dne 1.dubna se konala členská schůze sboru. Ve sboru je 13 bratrů a 10 sester. Dne 4.června byl uspořádán výlet sv. Anny s čistým ziskem  579,60 Kč. Dne 15. října proběhla členská schůze za účasti 26 členů            a členek. Na schůzi bylo oznámeno zrušení župní správy Vizovice a začlenění sboru do „Obvodu 2“. Na členské schůzi 4.listopadu byl ustanoven zábavní výbor ve složení František Mazal, Antonín Stibor, Halušková Olinka, Emílie Langrová a Marie Hudečková. Výbor měl za úkol organizaci divadelních představení a pořádání zábav.

1940
Dne 13.ledna proběhla členská schůze a 27.ledna valná hromada sboru. Dne 19.května proběhla taneční zábava. Na schůzi sboru dne 2.listopadu se ze zdravotních důvodů vzdal funkce jednatele Antonín Stibora. Novým jednatelem byl zvolen František Langer.

1941
Dne 26.ledna proběhla valná hromada sboru. Dne 15.února proběhla taneční zábava v sále Kroužku ve Hvozdné. Čistý zisk činil 596,00 Kč. Ve dnech 1. a 8.března proběhla 1.sborová škola. 2.sborová škola se konala 29.března. dne 27.července se konala prohlídka sboru. Dne 28.září proběhlo fotografování všech členů sboru.

1942
Dne 10.ledna se konala valná hromada sboru v hostinci u bratra Horáčka. Jednání bylo zahájeno zpěvem písně Morava, Morava, Moravěnka milá. Z pokladní zprávy vyplynulo, že za minulý rok byl čistý příjem do pokladny sboru ve výši 204,17 Kč. Ve volbách byl vzdělavatelem zvolen Stanislav Kalivoda, hospodářem Jan Jakubják, četařem lezců Jar. Jugas, zástupcem zbrojíře Josef Sluštík a náčelnicí ženského sboru Františka Halašková. Dne 11.října se ve Vizovicích konal sanitární kurz, kterého se zúčastnili Bednařík Rudolf, Sluštík Josef, Machalíček Emil, Langer Alois, Langerová Marie, Hudečková L. a Bořutová M.

1943
Dne 24.ledna se konala výroční členská schůze sboru v hostinci u bratra Horáčka. Z pokladní zprávy vyplynulo, že čistý příjem do pokladny sboru ke dni konání schůze činí 43,40 Kč. Ve volbách byl četařem samarity zvolen Alois Pekař. Dne 23.dubna byly trubkou svolána schůze v hasičské zbrojnici. Bylo dojednáno dodržet starý zvyk a jako každoročně se zúčastnit při bohoslužbách „Vzkříšení“ v kostele ve Hvozdné. Dne 20.června proběhlo poplachové cvičení. Po vytroubení signálu se do 12 min dostavilo 9 bratrů. Se stříkačkou se odjelo k nádrži, kde proběhlo cvičení dle nového cvičebního řádu.

1944
Dne 1.ledna se konala členská schůze sboru v hostinci u bratra Horáčka. V rámci schůze bylo provedeno fotografování všech přítomných členů na členské legitimace. Dne 16.ledna se konala výroční členská schůze za účasti 18 bratrů a 4 sester. Schůze byla zahájena uctěním památky za zemřelé bratry povstáním a dvouminutovým tichem. Z pokladní zprávy vyplynulo, že čistý zisk za minulý rok činil 382,40 Kč. Četař samarity hlásil, že bylo 15 úrazů za něž vybral 45 Kč, za léky dal 35 Kč.

1945
Dne 4.března se konala valná hromada sboru v hostinci u bratra Horáčka. Schůze byla zahájena uctěním památky za zemřelé bratry povstáním a dvouminutovým tichem. Ze zprávy velitele vyplynulo, že se konaly 3 taktická a 3 praktická cvičení a 4 školy. Při příležitosti 40.výročí založení sboru vzpomněl bratr velitel všechny zakládající členy. Z pokladní zprávy vyplynulo, že hospodaření sboru skončilo ke dni konání schůze schodkem 65,50 Kč. Dne 29.června proběhla členská schůze sboru. Bylo oznámeno, že při výletě pořádaném v červnu byl čistý zisk 7 110,40 Kč. K uspořádání slavnosti 40.výročí trvání sboru byl stanoven den 22.červenec. dále bylo ujednáno o zaslání žádosti Místnímu národnímu výboru k zajištění stavebního místa na stavbu zbrojnice. Na členské schůzi 29.prosince podal bratr pokladník zprávu, že po divadle byl čistý zisk 2 808,00 Kč.

1946
Dne 3.února se konala valná hromada sboru v hostinci u bratra Horáčka. Schůze byla zahájena uctěním památky za zemřelé bratry ve válce. Z pokladní zprávy vyplynulo, že čistý zisk za uplynulé období činil     31 946,50 Kč. Četař samarity hlásil 14 úrazů. Při volbách funkcionářů byl starostou zvolen Alois Langer starší, místostarostou Jan Jakubják, velitelem Alois Langer mladší, 1.podvelitelem Josef Hudeček, 2.podvelitelem Josef Juřík, pokladníkem Rudolf Šošolík, vzdělavatelem František Horáček, samaritním zpravodajem Alois Pekař, jednatelem František Langer, četařem lezců Jaroslav Jugas, četařem stříkačníků Rudolf Hudeček a zbrojířem František Mazal.

1947
Dne 2.února se konala valná hromada sboru v hostinci u bratra Horáčka. Schůze byla zahájena uctěním památky za zemřelé bratry povstáním a dvouminutovým tichem. Ze zprávy velitele vyplynulo, že se konaly 2 zábavy, zástupci sboru se zúčastnili svěcení stříkačky v Hrobicích a ve Hvozdné a konala se 4 požární cvičení. Pokladní zpráva konstatovala, že sbor hospodařil s čistým ziskem 31 006,00 Kč. Za revizory účtů byli zvolení Josef Juřík a Jan Jakubják. 18.října se konala členská schůze. Bylo ujednáno uspořádání hodové zábavy na 26.října.

1948
Dne 25.ledna se konala valná hromada sboru v hostinci u bratra Horáčka. Ze zprávy hospodář vyplynulo, že pokladní hotovost činila 38 896,10 Kč. Bratr Minář vytýkal bratřím a občanům, že se nezajímají o činnost sboru. Vybídl všechny ke spolupráci a k dosažení postavení zbrojnice. Ve volbách byli zvoleni Alois Langer starší čestným starostou, starostou Alois Mahďák, místostarostou Jan Jakubják, pokladníkem Rudolf Šošolík, velitelem Leopold Mana, četařem samarity František Hoferek starší a zbrojířem Alois Langer mladší. Dne 6.března proběhly oslavy 98.výročí narození T.G.Masaryka uspořádáním srazu u pomníku padlých a zapálením slavnostní vatry v „Boří“. Na členské schůzi 25.května byl velitelem zvolen Alois Langer mladší. Na schůzi 25.června byl zřízen ženský odbor sboru. Čistý zisk z výletu činil 7 200,00 Kč.

1949
Dne 16.ledna se konala valná hromada sboru v hostinci u bratra Horáčka za účasti 34 členů. Bratr velitel vybízel bratry, aby se lépe věnovali práci ve sboru. Ze zprávy hospodář vyplynulo, že pokladní hotovost činila 13 918,10 Kč. Okrskový vzdělavatel J.Bednařík z Velikové vybízel bratry k většímu zapojení do práce s hasičským dorostem. Na členské schůzi 26.března bylo schváleno založení účtu u Poštovní spořitelny.

1965
Dne 30.ledna se konal Požárnický ples. Čistý zisk z plesu činil 94,80 Kč. Dne 13.června proběhly oslavy 60.výročí založení sboru, čistý zisk činil 2 974,45 Kč. Dne 5.prosince proběhla výroční členská schůze. Hlavní referát přednesl bratr Pekař. Sdělil mj., že při budování požární nádrže odpracovali naši požárníci 1176 brigádnických hodin. Ze zprávy o hospodaření vyplynulo, že zůstatek v pokladně činí 5 604 Kč. Jako strojník  odpovědný za chod motorové stříkačky byl určen Josef Mahďák.

1966
Na členské schůzi 18.února bylo dohodnuto provést preventivní prohlídky v obci do konce března a v objektech JZD do konce dubna. Dne 12.června se zástupci sboru zúčastnili oslav Dne požárníků v Kostelci. Na členské schůzi 24.října bylo sděleno, že na brigádě na drůbežárně bylo odpracováno 130 brigádnických hodin. Dne 18.prosince proběhla výroční členská schůze sboru. Ze zprávy pokladníka – celkový zůstatek účtu činí 4 071 Kč. Hlavní zprávu o činnosti přednesl bratr Pekař. Bylo zvoleno nové složení výboru sboru – předsedou Alois Langer, velitelem Rosťa Mahďák, jednatelem Milan Matula, preventistou Josef Valerián, hospodářem Josef Jakubják, technikem Zdeněk Březík a referentem mládeže Miroslav Holík.

1967
Na okrskovém cvičení ve Fryštáku 30.června obsadilo družstvo mužů 6.místo a žáci ve své kategorii zvítězili. Sbor obdržel od ÚV ČSPO odznak „Za příkladnou práci“. Čistý zisk z výletu sv. Anny konaného 26.července činil 2 400 Kč. Na cvičení v Kašavě o putovní pohár dne 16.září obsadilo družstvo mužů 2.místo.dne 14.listopadu se dlouholetý činovník sboru Stanislav Jakubják dožil 60.let. dne 10.prosince se konala výroční členská schůze. Zprávu za uplynulé období a zprávu o hospodaření přednesl Josef Jakubják pokladní hotovost činí 1 432,25 Kč.

1968
Dne 6.července se náš sbor zúčastnil poplachového cvičení ve Hvozdné. V průběhu výletu sv. Anny dne 21.července byly slavnostně předány odznaky „Za příkladnou práci“ Janu Jakubjákovi a Aloisovi Langerovi.

1969
dne 12.ledna proběhla výroční členská schůze sboru. Při příležitosti 50 let vzniku ČSR dostal pamětní medaili bratr Stanislav Jakubják. Pokladní hotovost činí 2 520,25 Kč. Dne 27.července se konal výlet sv. Anny. Čistý zisk činil 3 800 Kč. Dne 16.listopadu se konala výroční členská schůze sboru. Zprávu za uplynulé období přednesl bratr Josef Valerián. Pokladní hotovost je 7 874 Kč.

1970
Dne 8.února byl uspořádán maškarní ples. K tanci hrála hudba ze Slušovic. Čistý zisk z plesu činil 453 Kč. Dne 25.dubna se členové sboru zúčastnili výstavy spotřebního zboží v Brně. 29.srpna byl uspořádán výlet pro žáky na hrad Buchlov. V listopadu byly provedeny preventivní prohlídky v obci. Dne 17.listopadu se dlouholetý činovník sboru Alois Langer dožívá 60 let. 13.prosince proběhla výroční členská schůze sboru.

1971
Dne 18.dubna se konal pohřeb dlouholetého aktivního člena sboru bratra Aloise Mahďáka. Na okrskové soutěži v Lukově obsadilo družstvo mužů 4.místo a žáků 2.místo. čistý zisk z výletu sv. Anny byl 4 000 Kč.  Dne 17.října proběhla hodová zábava. V důsledku vysoké ceny hudby skončila zábava se schodkem 586 Kč. Dne 5.prosince se konala výroční členská schůze. Zprávu o činnosti přednesl bratr Josef Valerián. Pokladní hotovost činila 5 065,50 Kč. Jako delegát na okresní konferenci byl zvolen Alois Langer.

1972
Na okrskové soutěži obsadila družstva mužů i žáků shodně 2.místo. Dne 21.října se uskutečnilo slavnostní otevření prodejny Jednota v Ostratě, na které členové sboru odpracovali mnoho brigádnických hodin. Dne 5.prosince se dlouholetý člen sboru Josef Juřík dožil 60 let.

1973
Výroční členská schůze sboru se konala 7.ledna. zprávu za uplynulé období přednesl bratr Valerián.            Z pokladní zprávy vyplynulo, že hotovost v pokladně činila 7 469 Kč. Josef Juřík a Alois Březík převzali odznaky „Za příkladnou práci“ a čestná uznání ČSPO převzali Ladislav Krajča, František Fróla, Josef Mahďák, Josef Čuřík a Svatopluk Březík. Dne 22.července se konal výlet sv. Anny, čistý zisk činil 1 535 Kč. Dne 18.listopadu se konala výroční členská schůze. Zprávu o činnosti přednesl Josef Mahďák. Hotovost v pokladně činila 5 773 Kč.

1974
V tomto roce byla vybudována nová požární nádrž u Zbořilového. Zásobování vodou bylo vyřešeno ze staré studny za Stiborovým. Dne 7.května v noci zasahovala jednotka sboru při požáru rodinného domu u Machalíčkových. Požár byl po třech hodinách uhašen. Na okrskové soutěži v Kostelci skončilo družstvo mužů na 7.místě a žáků na 2.místě. Čistý zisk z výletu sv. Anny činil 1 976 Kč. Dne 15.prosince se konala výroční členská schůze. Předseda MNV ing. Hrazdíra poděkoval hasičům za odpracované hodiny při výstavbě obce. Pokladní hotovost činila 9 227,70 Kč.

1975
Dne 22.června proběhly oslavy 70 let založení sboru. Čistý zisk z oslav činil 2 865 Kč. Dne 27.července proběhl tradiční výlet sv. Anny. Novým velitelem jednotky byl na členské schůzi dne 20.července zvolen Miroslav Holík. Dne 18.října se konala členská schůze. Nový velitel jednotky Miroslav Holík byl vyslán na dvoudenní školení velitelů do Luhačovic.

1986
Dne 18.února proběhla členská schůze sboru.  Bylo provedeno sestavení skupin na preventivní prohlídky objektů v obci. Čistý zisk z tradičního výletu sv. Anny činil 4 171 Kč. Ve dnech 27. A 28.září se uskutečnil zájezd hasičů do Šternberka, Losin a na Javoříčko. Dne 16.listopadu se konala výroční členská schůze. Čestné uznání převzali Oldřich Krajča, Jiří Flora, František Langer a Stanislav Čmelák.

1997
Naše soutěžní družstva mužů, žáků a žákyň se zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu konané 18.května ve Velíkové. Družstvo mužů obsadilo 4.místo, družstva žáků a žákyň ve svých kategoriích zvítězila. Na 1.ročníku soutěže Grand Prix 7.června ve Hvozdné obsadilo naše družstvo mužů 5.místo. Počínaje 6.červencem se příslušníci našeho sboru účastnili hromadného zásahu sborů SDH města Zlína při povodňových záchranných pracích jak na řece Dřevnici ve Zlíně, tak posléze na řece Moravě v zatopených Otrokovicích. Práce trvaly s menšími přestávkami až do konce srpna. Za tuto obětavou práci obdržel dne 14.listopadu náš sbor od Primátora města Zlína pamětní list.

1998
Členové sboru formou brigádnické činnosti postavili v tomto roce na výcvikové ploše dřevěnou chatu pro účely poskytování občerstvení při společných akcích. Na okrskové soutěži 7.června ve Velíkové obsadilo družstvo mužů 4.místo a družstvo žáků 3.místo. Ve dnech 14.-19.července se žáci Martin Krátký a Jaromír Uhlíř zúčastnili zájezdu hasičského dorostu sborů města Zlína do spřáteleného města Limbach-Oberfrohna ve Spolkové republice Německo. Po několikaleté pauze se 22.srpna uskutečnilo na hřišti ve Hvozdné „Utkání snů“ mezi svobodnými a ženatými. Utkání skončilo nerozhodně i po pokutových kopech.

1999
Na okrskové soutěži 30.května ve Velíkové obsadilo družstvo mužů 3.místo a družstva žáků a žákyň ve svých kategoriích zvítězila. 5.června se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 100.výročí založení SDH v Kostelci a 75.výročí založení SDH ve Hvozdné. Ve dnech 20.-22.srpna zorganizoval náš sbor pro děti pobytový tábor u Francovy Lhoty. V rámci pobytu děti absolvovaly strašidelnou stezku, táborák i diskotéku. 29.srpna proběhl na hřišti táborák pro děti na ukončení školních prázdnin.

2000
Na okrskové soutěži 28.května ve Velíkové obsadilo družstvo mužů 2.místo a družstva starších žáků, mladších žáků a starších žákyň ve svých kategoriích zvítězila. Na 1.ročníku soutěže družstev o „Pohár primátora města Zlína“ obsadilo družstvo mužů pěkné 5.místo. V červnu provedli členové sboru výměnu mokré omítky ve zbrojnici a v přízemí obecního úřadu za novou. Ve dnech 30.6.-2.7. se uskutečnil tématický pobyt žáků a žákyň SDH na Želechovických Pasekách. Dne 5.července se zástupci našeho sboru zúčastnili svěcení sošky sv. Floriána a hasičského auta u SDH Velíková. Dne 30.července proběhly oslavy 95.výročí založení našeho sboru. Dne 12.srpna naše družstvo mužů suverénně zvítězilo na pohárové soutěži v Želechovicích. Dne 18.listopadu se uskutečnil zájezd členů SDH do vinného sklepa ve Bzenci.

2001
Na okrskové soutěži 27.května ve Velíkové obsadilo družstvo mužů 2.místo a družstva mladších a starších žáků ve svých kategoriích zvítězila. 1.ročník pohárové soutěže „O pohár obce Ostrata“ se uskutečnil 23.června v lokalitě „Haluškův žleb“. Družstvo našich mužů skončilo na 3.místě. Dne 2.září zasahovali členové našeho sboru při likvidaci požáru odchovny krůt firmy Elkoplast na farmě v Ostratě. Požár zničil celou střešní konstrukci. Díky rychlému zásahu byla celá přízemní část objektu zachráněna. Škoda byla vyšetřovatelem HZS Zlín vyčíslena na 1 milion Kč. 20.října byla slavnostně otevřena klubovna pro děti v budově bývalé MŠ.

2002
Dne 1.března se uskutečnil zájezd členů SDH do vinného sklepa ve Bzenci. 6.dubna se družstvo našich žáků zúčastnilo finále Velké uzlovací soutěže v Jaroslavicích. Ze 14 družstev se umístnili na pěkném 4.místě. Na okrskové soutěži 25.května ve Velíkové naše družstvo mužů zvítězilo, družstvo starších žáků skončilo na 2.místě a družstvo mladších žáků již po čtvrté za sebou zvítězilo. Na 3.ročníku soutěže „O pohár primátora města Zlína“ obsadilo družstvo našich mužů vynikající 4.místo a na 2.ročníku soutěže „O pohár obce Ostrata“ naše družstvo konečně zvítězilo. Ve spolupráci s vedením SDH Velíková se naši žáci zúčastnili ve dnech 21.-23.6. pobytu na chatě pod Tesákem. Formou brigád naši členové instalovali na hřišti pevné lavice a stoly jako posezení při oslavách. V srpnu zorganizovali naši členové spolu s místní organizací Českého červeného kříže finanční a materiální sbírku pro obec Zálezlice, která byla nejvíce zničena povodní. Byla vybrána částka 38 000,- Kč a mnoho věcných darů v celkové hodnotě 25 000,- Kč. Dne 28.prosince proběhl turnaj žáků ve stolním tenise.

2003
Na okrskové soutěži 10.května ve Velíkové obsadilo družstvo mužů 4.místo a 2 družstva starších žáků skončila na 2. a 3.místě. 31.května jsme uspořádali dětský den za hudebního doprovodu DJ Milana Březíka. Akce byla večer zakončena táborákem. V pohárové soutěži „O pohár obce Ostrata“ obsadili naši muži 2.místo. 27.června se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 90.výročí založení SDH Štípa. V červnu a červenci se podařilo realizovat na hřišti stavbu prodejního stánku pro udírnu.

2004
V neděli 2.května po silných přívalových deštích došlo k zaplavení centrální komunikace v obci přívalem vody smíchané s blátem z přilehlých polí. Na likvidaci následků se podílela většina členů sboru. Na pomoc přijeli i hasiči z SDH Hvozdná a SDH Kostelec. Práce na čištění obce probíhaly průběžně celý následující týden za pomoci techniky ze ZOD Delta Štípa. Na okrskové soutěži 29.května ve Štípě obsadilo družstvo mužů 2.místo a družstvo žáků také 2.místo. Ve 4.ročníku pohárové soutěže „O pohár obce Ostrata“ Nše družstvo mužů opět zvítězilo. Dne 22.července zasahovali členové našeho sboru při likvidaci požáru na farmě firmy Elkoplast. Díky rychlému zásahu našich členů nevznikla velká škoda. Dne 27.prosince proběhl tradiční vánoční turnaj žáků ve stolním tenise.

2005

Tento rok se nesl ve znamení stého výroční založení SDH Ostrata. Oslavám předcházelo několik brigád, mimo jiné se na budově hasičské zbrojnice vybudoval výklenek na sochu svatého Floriána. 29. května se členové účastnili křtu zvonu pro kapličku v Ostratě, který se konal při příležitosti slavnostní mše těla a krve páně ve Hvozdné. Oslava začala v sobotu18. června. Od 8 hodin byla otevřena výstavka s fotkami o historii sboru, v 9 hodin proběhl slavnostní průvod obcí, v 10 hodin začala mše svatá, na které byl vysvěcen prapor, socha sv. Floriána a zvonice. Ve 12 hodin začala schůze, na které byly vyznamenáni někteří členové našeho sboru, ve 14:30 proběhla ukázka techniky profesionálních hasičů a požární útoky mládeže a starých pánů. Od 19 hodin probíhala taneční zábava a celý den byl završen ohňostrojem. Na okrskové soutěži nastoupilo za Ostratu jedno družstvo mužů a jedno družstvo starších žáků. Muži získali stříbrný pohár, mládež zlato. 2. července se uskutečnil pátý ročník soutěže O pohár obce Ostrata. Zúčastnila se čtyři družstva. Naše družstvo bohužel obsadilo čtvrtou pozici. Další soutěží byla pohárová soutěž v Podkopné Lhotě. Družstvo mužů se umístilo na sedmém místě.

2006

29. dubna se na svatém Hostýně uskutečnila 13. Hasičská pouť, které se členové SDH Ostrata účastnili poprvé. Na okrskové soutěži ve Štípě nastoupila za Ostratu dvě družstva mužů, jedno starších a jedno mladších žáků. Žáci byli první, muži B druzí, muži A třetí. Pohárové soutěže se účastnilo pět družstev – Ostrata obsadila čtvrtou pozici. Na soutěži na Hrobicích naše družstvo získalo pátou pozici (z 12 družstev), na Pasekách jsme byli diskvalifikováni a v Želechovicích jsme obsadili sedmou příčku. Naši členové se účastnili i oslav 70. založení SDH Velíková a 70. Výročí SDH Hrobice.

2007

Tento rok začal brannou soutěží Štípský beránek – z 24 týmů byla Ostrata 16. Na okrskové soutěži ve Štípě jsme získali druhé místo a starší žáci zlato. Na Hrobicích muži obsadili šestou pozici. Letos poprvé byla soutěž O pohár obce Ostrata zařazena do grand prix 8. okrsku, naše družstvo získalo bronzový pohár. V polovině prázdnin jsme uspořádali pro naše mladé členy víkendový pobyt na Rusavě plný sportu a zábavy.

2008

První akcí tohoto roku byl branný závod Štípský beránek a poté následovala uzlovací soutěž, na které jsme obsadili osmou pozici z celkového počtu 12 družstev. První soutěž mužů byla na Klečůvce a tady získali stříbrnou pozici. Na okrskové soutěži se starší žáci umístili na prvním místě, družstvo muži A na třetím a muži B na druhém místě. 28. června jsme se poprvé účastnili netradiční soutěže v Radíkově u Olomouce. Jedná se o přeplutí rybníka a následné provedení útoku. Ačkoliv jsme se této soutěže účastnili poprvé, obsadili jsme 4. pozici z celkového počtu 12 družstev. Následovaly soutěže na Hrobicích (10. místo), v Lípě (4. místo), v Ostratě (páté a šesté místo), v Rudniku na Slovensku (10. místo), na Pasekách (8. místo), v Želechovicích (první místo). Celkově naše mužstvo získalo bronzovou pozici v grand prix osmého okrsku. Jako již tradičně se na konci července konala mše svatá u příležitosti oslav sv. Anny. Tentokrát zde proběhl i křest nové motorové stříkačky, jejíž kmotrou se stala paní Jitka Krátká a také se oslavila diamantová svatba manželů Krajčových. Na začátku srpna jsme uspořádali víkendový pobyt pro naše žáky ve Vizovích. 11. října místní SDH uspořádalo zájezd na burčákový pochod do Mutěnic, jelo s námi 27 lidí.

2009

V sobotu 31. ledna proběhla v prostorách hasičské zbrojnice a obecního úřadu hasičská zabijačka. O týden později jsme jako každý rok spolupořádali ples ve Hvozdné. Poprvé za několik let se v březnu naši žáci účastnili testů odborností. Testy se skládaly z písemné a ústní zkoušky. Ke konci měsíce žáci běželi závod O pohár Štípského beránka a obsadili osmou pozici z celkového počtu 34 družstev. O den později jsme vyrazili na uzlovací soutěž. Celkem se jí účastnilo 48 soutěžících. Naše Adéla Šmeidlerová skončila na 9. místě, Petr Kašpárek na 19. místě a Vlastimil Řehák na 26. místě. Pořadí na soutěžích tohoto roku bylo: v Bohuslavicích (žáci 12. místo), okrsková soutěž ve Štípě (muži 1. místo, starší žáci 1. místo, mladší žáci 3. místo), na Klečůvce (2. místo), okresní soutěž ve Velkém Ořechově (N), v Radíkově u Olomouce (4. místo), v Lípě (3. místo), v Ostratě (páté a sedmé místo), na Pasekách (3. místo), v Želechovicích (2. místo). Celkově jsme v grand prix obsadili stříbrnou pozici. Jako loni i letos jsme uspořádali zájezd na burčákový pochod do Mutěnic.

2010

Jako již tradičně se na konci ledna udělala hasičská zabijačka, na kterou přijeli i hasiči ze spřátelené obce Rudnik na Slovensku. 6. února jsme spolupořádali hasičský ples v sále divadla ve Hvozdné. Soutěžní sezona vypadala následovně: soutěž na Klečůvce (4. místo), v Lůžkovicích (druhé místo), v Lípě (4. místo), v Ostratě (první místo), na Pasekách (2. místo), v Želechovicích (5. místo). V konečných výsledcích grand prix bylo družstvo SDH Ostrata na třetím místě. Rok 2010 byl pro náš sbor výjimečný, protože jsme oslavili 105 let od založení. Oslavy proběhly 26. června s následujícím programem: 13:00 – 14:30 Prohlídka výstavky historie sboru, 14:30 – 15:00 Slavnostní průvod obcí, 15:00 – 16:30 Slavnostní mše u místní kapličky, 17:00 – 18:30 Schůze a od 18:30 volná diskuze. V říjnu se po více než třiceti letech konala hodová zábava. K tanci a poslechu zahrála kapela Triumf.

2011

Jako již tradičně se první akcí stala hasičská zabijačka a za týden následoval hasičský ples. V květnu se naši členové účastnili hasičských poutí na Provodově a Hostýně. Výčet soutěží pro tento rok je následující: okrsková soutěž (družstvo mladších žáků, družstvo starších žáků, muži druhé místo), na Klečůvce (4. místo), v Radíkově u Olomouce (7. místo), v Lípě (7. místo), v Ostratě (7. místo), na Pasekách (6. místo), v Želechovicích (6. místo), v Lůžkovicích (4. místo). Celkově se naše družstvo umístilo na čtvrtém místě v grand prix. Osmého října jsme opět uspořádali zájezd na burčákový pochod do Mutěnic. Účastníků bylo 47. Hodové zábavy v říjnu se účastnilo 73 platících hostů a k tanci a poslechu hrála skupina Vivian. V tomto roce jsme byli pozváni na oslavy 120. výročí založení SDH Želechovice nad Dřevnicí, 100 let SDH Kašava, 120 let založení SDH Lůžkovice a 75. výročí SDH Velíková. 6. listopadu náš sbor zasahoval při požáru skladu slámy na JZD ve Hvozdné. Nejprve jsme pomáhali s odnesením dřevěného materiálu, který se nacházel v blízkosti požáru a potom jsme natahovali hadicové vedení z nádrže mezi cestami na Veselou a Slušovice. Odtud jsme čerpali a přeposílali vodu pro sbory, které prováděly samotné hašení. Celkem se na požáru podílely tři jednotky profesionálních hasičů a deset jednotek dobrovolných. SDH Ostrata přijel na místo jako třetí.

Tradiční akce:

  • Hasičský ples
  • Hasičské poutě
  • Výlet svaté Anny
  • Soutěže
  • Vodění berana
  • Zabijačka