Povinné informace

Informace dle zák. 106/1999 Sb. Služby a správa obce -Obecní úřad

Povinně zveřejňo­vané informace

Informa­ce podle standardu ISVS 012/01.02

 

Úplný oficiální název povinného subjektu: OBEC OSTRATA
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Popis organizač­ní struktury povinného subjektu: viz. Obecní úřad
Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail: OBEC OSTRATA, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí Telefon: +420 577914713,

 

E-mail:obec@ostrata.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připada­jící platby od veřejnos­ti: 14 10 558 319/0800 (ČS)
Identifi­kační číslo organiza­ce (IČO): 70910740
Daňové identifi­kační číslo (DIČ): Nejsme plátci DPH
Údaje o schvá­leném i uprave­ném rozpočtu: viz. úřední deska
Místo a způsob, jak získat příslušné informa­ce: viz. Obecní úřad
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnu­tí: v podatel­ně obecního úřadu: Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostře­dek proti rozhodnu­tí povinného subjektu a to včetně výslovné­ho uvedení požadav­ků, které jsou v této souvislos­ti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: písemně: Obec Ostrata – podatel­na, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí telefonic­ky: +420 577914713
Název přísluš­ného formulá­ře, popřípadě místo kde lze tento formulář získat: viz. tiskopisy
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací): viz. kontakty
Přehled nejdůle­žitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhodu­je, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povin­nému subjektu, a to včetně informa­ce, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnu­ty k nahléd­nutí. viz. vyhlášky a rozpočty 
Sazebník úhrad za poskyto­vání informa­cí: bez poplatku