Zasedání Valné hromady Lesní singulární společnosti Ostrata

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek

IČ 08408840, se sídlem Ostrata 23, PSČ 763 11

Pozvánka na zasedání Valné hromady

Vážení členové Lesní singulární společnosti Ostrata, spolku,


dovoluji si Vás pozvat na zasedání Valné hromady našeho spolku, která se koná

v pátek 18. září 2020 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Ostratě (prezence od 17:30 hod.).

Program:

  1. Zahájení zasedání Valné hromady, ověření usnášeníschopnosti Valné hromady a volba předsedajícího zasedání Valné hromady
  2. Zpráva předsedy výboru spolku o práci výboru a systému hospodaření spolku
  3. Zpráva odborného lesního hospodáře
  4. Rozhodnutí o přijetí nových členů spolku (projednání, schválení)
  5. Rozbor hospodaření za rok 2019, předložení účetní závěrky, návrh na rozdělení podílů za rok 2019
  6. Seznámení s plánem hospodaření v roce 2020
  7. Projednání a schválení změny stanov – článku 4 odst. 4.3
  8. Diskuse

U prezence se prokažte občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí.

V Ostratě dne 24. srpna 2020                                                                                        

Mgr. Tomáš Divilek,

předseda výboru spolku

 a svolavatel Valné hromady

Roušky sebou!