Obec Ostrata

Volby do Evropského parlamentu

Starosta obce Ostrata dle § 32 zákona č. 62/2003 SB., o volbách do Evropského parlamentu a ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek 23.5.2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. v sobotu 24.5.2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Ostrata je volební místnost v budově Obecního úřadu č. 23, pro voliče kteří jsou přihlášeni  k trvalému pobytu v Ostratě.

3. Právo volit na území ČR do EP má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je alespoň 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

5. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatím pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého bydliště.

6. Volič který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvod obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

8. Každému voliči budou 3 dny před konáním voleb dodány hlasovací lístky.

Karel Krátký

starosta