Obec Ostrata

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ NA OŘEZ DŘEVIN

Upozornění firmy E.ON Česká republika, a. s. vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujích bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.

 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

 

Na základě § 25 odst. 4 písmeno h) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

 

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ a ČSN 333300 a ČSN 33301 – „Stavba elektrických venkovních vedení“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

 

Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo u napětí od 1kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany.

 

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

 

U vedení nízkého napětí je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m.

U vedení vysokého napětí je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m.

U vedení velmi  vysokého napětí je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, a. s., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

 

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, a. s., a za dozoru osoby jí ustanovené.

 

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, POVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISOTPADU TOHOTO ROKU

 

Uplyne-li uvedená doba marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, a. s., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, a. s.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

 

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 840 111 333 zákaznická linka EON

 

Za společnost E.ON Česká republika,s.r.o. Regionální správa Otrokovice

 

Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu přírody (obec apod.)