Obec Ostrata

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 2. prosince od 19h

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání závěrů dílčí kontroly hospodaření Obce Ostrata provedené ve dnech 16.-20.11.2015 kontrolorkou ZlKr ing. Vaňkovou
4. Projednání žádostí o směny, nájem a odkup obecních pozemků
5. Projednání žádostí o příspěvky na pořádání akcí pro veřejnost
6. Projednání nabídek na výměnu oken v budově OÚ a hasičské zbrojnice
7. Projednání nákupu náhradních dílů a opravy kompostovacího zařízení po krádeži dílů a poškození zařízení Zago
8. Projednání a schválení rozpočtu na r. 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017-19
9. Projednání a chválení návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Ostrata o místnímk poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Aktuální informace
11. Diskuse
12. Závěr

V Ostratě 23. 11. 2015

Ing. Miroslav Gargulák

starosta