Vyhlášení programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III.

PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE III

CÍL PROGRAMU

zlepšování kvality ovzduší v sídlech snižováním emisí z lokálního vytápění domácností, a to výměnou kotlů na pevná paliva nesplňujících 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Celková částka, kterou rozdělí Zlínský kraje je 159.897.862 Kč

  • Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých výdajů, maximálně 95.000 Kč
  • Kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% způsobilých výdajů, maximálně 100.000 Kč
  • Tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu – 80% způsobilých výdajů, maximálně 120.000 Kč

Bonusem je částka 7.500 Kč navíc, proběhne-li výměna kotle v tzv. prioritní obci. Seznam prioritních obcí Zlínského kraje bude zveřejněn spolu s Programem na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

JAKÉ JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?

  • výměna zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
  • nová otopná soustava nebo její úprava
  • akumulační nádoba, kombinovaný bojler
  • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu
  • projektová dokumentace

KOMU JE DOTACE URČENA?

Majitelé či spolumajitelé rodinných domů ve Zlínském kraji, které jsou vytápěné kotli na tuhá paliva s ručním přikládáním. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dum maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

KDY JE MOŽNÉ O DOTACI POŽÁDAT?

Program bude vyhlášen 10. září 2019.

Od 15. října 2019 8:00 hod. bude zahájen elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace, a to prostřednictvím aplikace dostupné na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.   

Nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti je žadatel povinen doručit žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě, spolu se všemi povinnými přílohami, na Krajský úřad Zlínského kraje.

CHCETE PORADIT, JAKÝ KOTEL JE PRO VAŠI NEMOVITOST NEJVHODNĚJŠÍ?

Využijte bezplatného poradenství Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. (J. A. Bati 22, kancelář č. 214; info@eazk.cz; tel.: 577 043 940).

https://www.mzp.cz/cz/news_19010_KD