Volby do Evropského parlamentu

V pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb je zasedací místnost v budově Obecního úřadu Ostrata 23. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diploma­tickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v eviden­ci obyvatel podle zvláštní­ho právního předpisu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropské­ho parlamen­tu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějí­cí, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže- li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v eviden­ci obyvatel podle zvláštní­ho právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič se musí před hlasová­ním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasova­cích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zajiš­tění důstojné­ho průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen dbát pokynů okrskové volební komise.