Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 17. 2. 2016 od 18,00 h

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu zasedání

3. Projednání smlouvy na věcné břemeno – EON, ing. Marcoň

4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno – p.

Morbicerová

5. Projednání příspěvku na činnost – včelaři

6. Projednání stavební úpravy hasičské zbrojnice a úpravy vozíku na

zásahový přívěs za VW Crafter

7. Projednání úhrady nákladů na opravu homogenizéru Zago – náhradu

zcizených dílů

8. Projednání vybudování přípojky elektro ke kompostárně

9. Zabezpečení obecního lesa proti vytváření skládek odpadů

10.Zajištění výsadby v lese v Boří po mýtní těžbě z r. 2013

11.Zajištění projektové dokumentace k opravám místních komunikací

12.Příprava košíkářské výstavy v r.

13.Projednání obecně závazné vyhlášky o psech

14.Projednání požadavků na nákup a prodej obecních pozemků

5. Diskuse

6. Závěr

V Ostratě 8. 2. 2016

Ing. Miroslav Gargulák

starosta