Oznámení – O době a místě konání voleb do zastupitelstva Zlínského kraje

Starosta obce Ostraty podle § 15 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů České republiky oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22 hodin
a v sobotu 13.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Ostrata 23

Pokyny

Hlasovací lístky budou dodány voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev krajů. Ve dnech voleb do zastupitelstev krajů může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen dbát pokynů okrskové volební komise.