Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 28. 2. 2018 od 19,00 h

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 28. 2. 2018 od 19,00 h

Vyvěšeno 2018-02-20 06:09 Sejmuto Březen 1, 2018

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 1 na rok 2018
4. Projednání návrhu a schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostrata za období 2014 – 2017
5. Projednání a schválení složení inventarizační komise a plánu inventarizace za rok 2017
6. Projednání a schválení aktualizace složení krizového štábu obce
7. Projednání žádostí a schválení finančních darů
8. Projednání žádostí o prodej, koupi nebo pronájem obecních pozemků
9. Projednání výběru dodavatele zhotovení fasády na budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice
10. Diskuse
11. Závěr

V Ostratě 17. 2. 2018

Ing. Miroslav Gargulák
starosta

Vyvěšeno: 20. 2. 2018
Sňato: 1. 3. 2018