3/2016 – Obecně závazná vyhláška o době a ochraně nočního klidu v Ostratě

3/2016 – Obecně závazná vyhláška o době a ochraně nočního klidu v Ostratě

Vyvěšeno 2016-09-08 08:57 Sejmuto Září 26, 2016

Zastupitelstvo obce Ostrata se na svém zasedání dne 9. září 2016 usnesením č. usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je rušení nočního klidu.

Čl. 2

Omezení činností

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin . V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Čl. 3

Výjimky

1) Ve dnech konání Pomlázkové zábavy, Pivního festivalu, Červnové noci, Červencové noci, Pouti sv. Anny, Srpnové noci, Hodové zábavy a Štěpánské zábavy se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 do 6:00 hodin. Přesné dny konání akcí budou vždy předem zveřejněny na plakátovacích plochách a na obecních webových stránkách.

2) Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví, že žádná doba nočního klidu se nevymezuje.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. října 2016.

Ing. Miroslav Gargulák Arnošt Horák

starostka obce místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 8.9.2016